Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Allmänna villkoren för Korlektioner.se

Dessa villkor styr din användning av Korlektioner.se. Genom att använda denna webbplats accepterar du dessa villkor till fullo. Om du inte håller med om dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda denna webbplats.

Du måste vara minst 16 år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera dessa villkor garanterar och intygar du att du är minst 16 år gammal. 16 år är åldern då man får övningsköra i Sverige.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och godkänna dessa villkor samtycker du till Korlektioner.se användning av cookies i enlighet med villkoren i Cookies lagen.

 

Tillstånd att använda webbplatsen

Om inget annat anges äger Korlektioner.se och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till webbplatsen och materialet på webbplatsen. Med förbehåll för licensen nedan är alla dessa immateriella rättigheter förbehållna. Användaren måste dock ha tillstånd att använda bilder som publiceras på sajten och är ansvarig för innehållet som publiceras i annonser osv.

Varken smeknamnet eller annonsen får innehålla skällsord eller ord som kan orsaka att texten bryter mot svensk lag, eller som kan uppfattas som olämplig, förolämpande, kunna tolkas på annat sätt än en standard annons.

Du får se, ladda ner endast för cachningsändamål och skriva ut sidor eller bilder från webbplatsen för ditt eget personliga bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på andra ställen i dessa villkor.

Du får inte:

· återpublicera material från denna webbplats inklusive återpublicering på en annan webbplats utan uttryckligt skriftligt medgivande från Korlektioner.se. Länkar till sociala medier är ok sålänge det länkas till en annons som skapades på Korlektioner.se.

· sälja, hyra ut eller underlicensiera material från webbplatsen utan uttryckligt skriftligt medgivande från Korlektioner.se.

· visa något material från webbplatsen offentligt utan uttryckligt skriftligt medgivande från Korlektioner.se.

· reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats i kommersiellt syfte.

· Genomsök eller skrapa Korlektioner.se för att få data eller på annat sätt.

 

· Agera som en partner, återförsäljare, agent eller representant för Korlektioner.se utan ett skrivftligt avtal från Korlektioner.se, samt en publicering om relationen på Körlektioner.se.

Acceptabel användning

Du får inte använda denna webbplats på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens drift eller tillgänglighet; eller på något sätt som är otillåtet, olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, hosta, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är länkat till) något spionprogram, datavirus, trojansk häst, mask, tangenttryckningslogger, rootkit eller annat skadlig datorprogramvara.

Webskrapning strider emot våra allmännavillkor för användning av denna webbplats
Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i relation till denna webbplats utan Korlektioners.se uttryckliga skriftliga medgivande.

· Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka oönskad kommersiell kommunikation.

· Du får inte använda denna webbplats för några syften relaterade till marknadsföring utan Korlektioner.se uttryckliga skriftliga medgivande.

· Du får inte använda denna webbplats för att sprida spam eller reklam till användarna, eller använda deras kontaktuppgifter för att kontakta de i ett annat kommersiellt- eller privatsyfte än att svara på deras annons.

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. Korlektioner.se förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela webbplatsen, efter Korlektioner.se godtycke.

Om Korlektioner.se förser dig med ett användar-ID och lösenord för att du ska kunna komma åt begränsade områden på denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord hålls konfidentiella, och du själv ansvarar för all aktivitet kopplat till din användar-ID.

I händelse av missbruk av denna tjänst kan Korlektioner.se stänga av din åtkomst utan förvarning eller förklaring, samt samarbeta med svenska statliga myndigheter som kräver ut uppgifter.

Användarinnehåll

I dessa villkor betyder "ditt användarinnehåll" material (inklusive utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats, oavsett syfte.

Du ger Korlektioner.se en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användarinnehåll i befintliga eller framtida media. Du ger även Korlektioner.se rätten att underlicensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användarinnehåll får inte vara olagligt i EU eller olagligt, får inte göra intrång i någon tredje parts juridiska rättigheter och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder vare sig mot dig eller Korlektioner.se eller en tredje part (i varje fall enligt ev. tillämplig lag).

Du får inte skicka in något användarinnehåll till webbplatsen som är eller någonsin har varit föremål för hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

Korlektioner.se förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats, eller lagrats på Korlektioner.se-servrar, eller som lagras eller publiceras på denna webbplats.

Utan hinder av Korlektioner.se rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarinnehåll, gör att Korlektioner.se inte åtar sig att övervaka inlämnandet av sådant innehåll till, eller publiceringen av sådant innehåll på, denna webbplats.

Upphovsrättsskyddade material

Kontoanvändarna garanterar att de inte användar upphovsrättsskyddade material i form av bilder och texter eller annan media. Användarna ska se till att användargenererat innehåll är deras eget material eller material som dehar lov att använda.

 

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Korlektioner.se lämnar inga utfästelser eller garantier i relation till denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats. Samtliga användare ska på eget ansvar se till att uppgifterna i annonserna stämmer. Korlektioner.se har ingal avtal med annonsörerna angående de uthyrningsobjekt som visas på sajten. Vi garanterar inte äktheten av annonserna och tar bort annonserna som inte anses som korrekta när det rapporteras till oss. Korlektioner,se hålls ansvarsfri från allt som sker utanför sajten, och ansvarsfri gällande beslut och överenskommelser som användarna på denna webbsajten har kommit överens om med varandra. 

Utan att det påverkar det allmänna i föregående stycke, garanterar Korlektioner.se inte att:

·   l denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller tillgänglig överhuvudtaget; eller

·  l informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke-vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är avsett att utgöra, råd av något slag. Om du behöver råd i samband med juridiskt, ekonomiskt eller medicinskt innehåll eller påståenden på denna webbplats bör du rådfråga en lämplig professionell.

Bedrägerier

Korlektioner.se rekommenderar att du aldrig lämnar över pengar förrän du är 100% säker på att företaget är äkta.

Kontrollera Bolaget finns på riktig
Korlektioner tar inget ansvar för att kontrollera att den körskolan ni anlitar är godkänd eller finns på riktig. Ni kan alltid kolla företag på Allabolag.se. Om dem inte finns registrerad där ska ni inte använda dig av deras tjänster.

Ansvarsbegränsningar

Korlektioner.se kommer inte att hållas ansvarigt gentemot dig (vare sig det är enligt lagar som styr kontakt, skadestånd eller annat) i förhållande till innehållet i, eller användningen av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt

l  för eventuella direkta förlusterför någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

l  i den mån webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt, för eventuella direkta förluster för någon indirekt, speciell eller följdförlust, eller.

Dessa ansvarsbegränsningar gäller även om Korlektioner.se uttryckligen har underrättats om den potentiella förlusten.

Undantag

Ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa någon garanti som antyds i lag som det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa; och ingenting i denna webbplatsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa Korlektioner.se ansvar med avseende på någon:

l bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning från Korlektioner.se sida eller

l fråga om vilket det skulle vara olagligt eller olagligt för Korlektioner.se att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller påstå sig utesluta eller begränsa, sitt ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att undantagen och ansvarsbegränsningarna som anges i denna webbplatsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tycker att de är rimliga får du inte använda denna webbplats.

Andra partier

Du accepterar att Korlektioner.se som bolag har ett intresse av att begränsa det personliga ansvaret för sina tjänstemän och anställda. Du samtycker till att du inte kommer att väcka något personligt anspråk mot Korlektioner.se chefer eller anställda avseende eventuella förluster du lider i samband med webbplatsen.

Utan att det påverkar föregående stycke, samtycker du till att begränsningarna av garantier och ansvar som anges i denna webbplatsfriskrivning kommer att skydda Korlektioner.se chefer, anställda, agenter, dotterbolag, efterträdare, överlåtare och underleverantörer samt Korlektioner.se.

Ej verkställbara bestämmelser

Om någon bestämmelse i denna friskrivningsklausul på webbplatsen är, eller visar sig vara, inte verkställbar enligt tillämplig lag, kommer det inte att påverka verkställigheten av de andra bestämmelserna i denna friskrivningsklausul.

Ersättning

Du håller härmed Korlektioner.se skadeslös och åtar dig att hålla Korlektioner.se skadeslös mot alla förluster, skador, kostnader, ansvar och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader och eventuella belopp som Korlektioner.se betalar till tredje part för att lösa ett krav eller en tvist på inrådan av Korlektioner.se juridiska rådgivare) som Korlektioner.se ådragit sig eller lidit till följd av något brott från dig av någon bestämmelse i dessa villkor, eller som härrör från något påstående om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor .

Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar Korlektioner.se övriga rättigheter enligt dessa villkor, om du bryter mot dessa villkor på något sätt, kan Korlektioner.se vidta sådana åtgärder som Korlektioner.se anser lämpliga för att hantera överträdelsen, inklusive att stänga av din tillgång till webbplats, förbjuda dig att komma åt webbplatsen, blockera datorer som använder din IP-adress från att komma åt webbplatsen, kontakta din internetleverantör för att begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen och/eller väcka rättegång mot dig.

Variation

Korlektioner.se kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Reviderade villkor kommer att gälla för användningen av denna webbplats från och med datumet för publiceringen av de reviderade villkoren på denna webbplats. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du är bekant med den aktuella versionen.

Uppdrag

Korlektioner.se kan överlåta, lägga ut på kontrakt eller på annat sätt hantera Korlektioner.se rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

Du får inte överföra, lämna över till underleverantörer (tredje-part) eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor.

För företag

Anslutna körskolor måste ha ett separat personuppgiftsbiträdesavtal med Korlektioner.seför att tillgodose GDPR-lagens krav för hantering av personuppgifter. 

Avskiljbarhet

Om en bestämmelse i dessa villkor av någon domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller omöjlig att verkställa, kommer de andra bestämmelserna att fortsätta att gälla. Om någon olaglig och/eller icke verkställbar bestämmelse skulle vara laglig eller verkställbar om en del av den raderades, kommer den delen att anses vara raderad, och resten av bestämmelsen kommer att fortsätta att gälla.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan dig och Korlektioner.se i förhållande till din användning av denna webbplats, och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

Lag och jurisdiktion

Dessa villkor kommer att styras av och tolkas i enlighet med Europeisk Lag, och alla tvister som rör dessa villkor kommer att vara föremål för domstolarna i Sverige.

Registreringar och behörigheter

Korlektioner.se drivs av UPPSALA DIREKT som är ett svenskt registrerat företag.

Ändring av våra villkor

Vi reserverar oss rätten att ändra, uppdatera och anpassa våra villkor ibland, och det är ditt ansvar att kontrollera gällande villkor och annat som ändras på Korlektioner.se. Vi ska mejla ut till samtliga konton när ändringar i tjänsten utförs men kan inte garantera att leveransen av e-post sker när mejl har lämnat våra mejlservrar.

  •  
Share
Hitta nyheter